počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 242
týden: 1776
celkem: 438640

Samson, spol. s r. o.                                  

Zákostelí 190                                                      

67971 Lysice                                                      

tel.:                                                                 

+420608876358     +420608873540     +420792410790 

e-mail: s.adamek@seznam.cz

www: samson-textil-nabytek.cz

GPS:

49.4550722N          16.5366258E

 

IĆ:        43420231

DIČ: CZ43420231

 

Prodejní doba:

PO :          8 - 12 hod.

ÚT - PÁ :  8 - 16 hod.

 

 

 

 

 

 

 

nejnovější produkty
CHILL ME 016
325,00 Kč
CHILL ME 15
325,00 Kč
CHILL ME 14
325,00 Kč
CHILL ME 13
325,00 Kč
CHILL ME 12
325,00 Kč

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě http://www.samson-textil-nabytek.cz/ a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2.  Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Samson, spol. s r. o., se sídlem Zákostelí 190, 67971 Lysice, IČ: 43420231.

3.  Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění (dále jen NOZ) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění  (dále jen zákon o ochraně spotřebitele). Odběratel se zavazuje seznámit s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

II.Objednání zboží

Elektronicky můžete objednávat zboží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, objednávka nabývá platnosti okamžikem odeslání a je závazná. Odběratel odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami a dále potvrzuje, že do objednávky uvedl úplné a pravdivé informace. O přijetí objednávky (akceptací) je kupující informován elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Tím vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a kupujícímu závazek objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.  Veškeré údaje na objednávce jsou důvěrné a neposkytnutelné další osobě.

III. Specifikace zboží, cena zboží

1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností  je u každého zboží uveden přímo v e-shopu. Obrázky zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží, negarantujeme zobrazení barev na PC v závislosti na rozlišení obrazovky. Odstín jednotlivých barev u látek se může také lišit v závislosti od různých výrobních šarží. 

Minimální objednávané množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      látky označené  Skladem - minimální množství 1 bm                                                                                                            látky označené  Do 14 dnů - minimální množství 3 bm

2. Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena zboží v kupní smlouvě odpovídá ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna vliv.

3. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a  dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

IV. Doprava , dodací lhůta a platební podmínky

1. Zboží do 30 kg zasíláme především prostřednictvím České pošty službou Balík do ruky. Ceny dopravného platí na území České republiky a stanovují se podle rozměru nejdelší strany zásilky. V případě zadání neodpovídající ceny dopravného bude cena upravena, případně budeme zákazníka kontaktovat. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, či porušení zboží, nemusí kupující zásilku převzít.

Objednané zboží je také možné, po předchozí dohodě termínu, osobně odebrat na prodejně prodávajícího : Obchodní centrum Samson Lysice, Zákostelí 190, 67971 Lysice.

2. Dodací lhůta je uvedena u každého zboží. Objednané zboží které je skladem, zasílá prodávající v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů. Pokud by byl problém s dodáním zboží od výrobce, je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. 

3. Kupní cenu může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

- v hotovosti na dobírku

- bezhotovostně při platbě předem, převodem na účet prodávajícího - č.: 2200065238/2010, vedeného u  FIO banka a.s. Po obdržení úhrady bude zboží odesláno, případně objednáno u dodavatele (u zboží, které není skladem) 

- v hotovosti při osobním odběru - lze pouze při objednání zboží, které je skladem. U zboží, které skladem není, je požadována platba předem

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829  a násl. NOZ,  odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, o čemž musí informovat prodávajícího na e-mailovou adresu :s.adamek@seznam.cz, nebo korespondenčně na na adresu Samson, spol. s r. o.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 NOZ, nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Nelze tedy odstoupit od smlouvy:

  • Je-li zboží střiženo na míru dle požadavku kupujícího na základě přijaté objednávky.
  • Je-li zboží objednáno na zakázku, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek  běžného užívání a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato.

4. Prodávající platbu za zboží vrátí kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží odeslal zpět.

5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

6. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy objednané zboží není již skladem, nevyrábí se, nebo se výrazně změnila cena či podmínky dodavatele zboží. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby s ním dohodl další postup a v případě, že je zboží již zaplaceno, vrátí prodávající bez zbytečného prodlení již zaplacené finanční prostředky kupujícímu.

VI. Práva z vadného plnění

1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy  -  zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Je-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně, e-mailem nebo telefonicky na adrese: Samson, spol. s r. o. 67971 Lysice, Zákostelí 190, tel.: 516472190, e-mail: s.adamek@seznam.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, příp. e-mail, číslo daň. dokladu a podrobný popis závady, případně foto. Obratem po obdržení oznámení o vadě prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a o tom, kam má kupující zboží doručit (většinou sídlo prodávajícího). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu či paragon. Zboží zaslané k reklamaci musí být v úplném stavu, pokud možno v původním obalu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, snížením kupní ceny, či vrácením zaplacené kupní ceny.

3. Pokud není uvedeno jinak, je poskytována záruka na zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným užíváním či skladováním, nedodržováním pokynů pro údržbu a čistění, neopatrným zacházením a mechanickým poškozením. Záruka se také nevztahuje na neodborný či nevhodný technologický postup při zpracování a šití potahových látek i na nevhodnost použití dané látky na daný typ výrobku. Reklamace nebude uznána, pokud se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena. Metrové textilie je třeba reklamovat před jejich dalším zpracováním. Prodávající neodpovídá za následnou škodu , která kupujícímu vznikla v souvislosti se zpracováním a montáží vadného zboží. Reklamace nebude uznána pokud kupující nedodá potřebné doklady k jejímu vyřízení. Také nebude uznána pokud bude udána závada, která se neprojeví.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy se může spotřebitel obrátit na instituci Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz .

VII. Ochrana osobních dat

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Samson, spol. s r. o. (s vyjímkou nutných údajů pro externí přepravce) a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka výrobci ( např. při vystavení Záručního listu nebo řešení reklamace), se prodávající zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. 

2. Zákazník využíváním internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky.

 

 

 

 

 

 

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).